TOKIDOKI ☂ OKIDOKI
-
TOKIDOKI ☂ OKIDOKI
+
jwclapton:

Sitting it out: Stevie Ray Vaughan coaxes a blue note from “Lenny.” (Photo: Clayton Call)
+
+
+
+
+
+
+
+
+